REGULAMIN

I Ułańskich Regat SUP w Lubczynie

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin, zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa zasady organizacji I Otwartych Regat SUP w Luczynie, zwanych w dalszej części Regulaminu „Regatami”.
 2. Organizatorem Mistrzostw jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Goleniowie, ul. Sportowa 25, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. Regaty odbywają się 20 września 2020 r.
 3. Miejscem Mistrzostw jest jezioro Dąbie na odcinku plaża Lubczyna, bojka na jeziorze, „Betonowiec” czyli kadłub „Ulrich Finsterwalder”, który stoi na mieliźnie Jeziora Dąbie w pobliżu Inoujścia. W przypadku silnego wiatru, który uniemożliwiłby w/w trasę, nie później niż trzy dni przed regatami (czyli do 17.09.2020r Organizator poda alternatywną trasę również na Jeziorze Dąbie, ze startem na plaży w Czarnej Łące) .

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeń http://supregaty.pl/zapisy/ oraz uiszczenia opłaty  startowej w wysokości 50 zł na konto Organizatora nr 09102048120000090201598416 Bank PKO BP o/Goleniów (pakiet startowy zawiera koszulkę techniczną, numer startowy). Każdy zawodnik który ukończy wyścig otrzyma pamiątkowy medal.
 2. W Mistrzostwach mogą brać udział wszyscy chętni, nie rozróżnia się amatorów i zawodników o statusie sportowca zawodowego.
 3. Organizator dopuszcza do zawodów osoby, które dokonają zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy widniejący pod adresem: supregaty.pl/zapisy . Nie dopuszcza się zapisów  w dniu startu.
 4. Limit uczestników – 50 osób. Ostateczny termin rejestracji upływa 15.09 – po tym terminie formularz zgłoszenia zostanie wyłączony.
 5. Do trzech dni roboczych od zapisania się uczestnik zobowiązany jest uiścić opłatę startową, po tym czasie zostanie usunięty z listy startowej.
 6. Ostateczna lista startowa zostanie opublikowana 18.09.
 7. Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia zobowiązane są do przedstawienia przed startem w Regatach w biurze zawodów zaświadczenia o zgodzie opiekunów prawnych na udział w Regatach.
 8. Zawodnicy przed udziałem w Regatach są zobowiązani do wypełnienia w biurze zawodów formularza zgłoszeniowego. Osobiste podpisanie zgłoszenia będzie rozumiane jako akceptacja niniejszego Regulaminu Regat.
 9. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 10. Każdy uczestnik zawodów powinien bezwzględnie potrafić pływać.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia lub wykluczenia danej osoby z grona startujących, po stwierdzeniu, że dana osoba jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub podobnie działających specyfików.
 12. Organizator ma prawo do przeprowadzenia badania zawodników za pomocą atestowanego i legalizowanego urządzenia do sprawdzania stężenia alkoholu, zawartego w wydychanym powietrzu.
 13. Używanie kamizelek asekuracyjnych w trakcie zawodów jest obowiązkowe. Nie posiadanie w/w elementu ubioru powoduje natychmiastową dyskwalifikację z całych zawodów.

III. KATEGORIE

W klasyfikacji końcowej Regat zostaną rozróżnione następujące kategorie:

– OPEN Kobiety

– OPEN Mężczyźni

IV. PROGRAM ZAWODÓW

20.09.2020 (niedziela)

10:00 – 17:00 Expo – na którym będzie można oglądnąć i przetestować wszystkie deski U1.

10:30 – 11:45 Wydawanie pakietów startowych zarejestrowanym zawodnikom

12:00 – Uroczyste otwarcie mistrzostw

12:15 – Start do biegu głównego

16:00 – Uroczysta  dekoracja zwycięzców, wręczenie medali i nagród.

16:10 – Losowanie nagród wśród wszystkich zawodników

V. PRZEPISY STARTOWE I PUNKTACJA

 1. Do startu dopuszcza się wszystkie deski SUP z każdej kategorii.
 2. Zawodnicy mogą startować na deskach sztywnych i pompowanych.
 3. Nie ma żadnych ograniczeń co do długości i budowy stateczników oraz wioseł.
 4. Wszyscy zawodnicy startują na tej samej trasie.
 5. Zawodnicy dostają się na miejsce startu we własnym zakresie.
 6. Zawodnicy sami odpowiadają za dotarcie na miejsce startu na czas.
 7. Start będzie odbywał się na brzegu – tzw. „start lotny”, czyli na hasło „3, 2, 1, start” zawodnicy dobiegają do desek i trzymając je, wbiegają do jeziora w wyznaczonym miejscu na terenie plaży Lubczyna.
 8. Meta będzie znajdować się w miejscu startu, na plaży, na której zostanie ustawiony stolik sędziowski. Celem zaliczenia wyścigu zawodnik powinien dobiec do stolika i podać swoje imię i nazwisko lub numer startowy. Samo wyjście z deską z wody na mecie nie będzie skutkować zapisaniem wyniku
 9. Zasady obowiązujące podczas wyścigu:

– w czasie wyścigu zawodnicy nie powinni dotykać się deskami, czy wiosłami,

– celowe dotykanie, popychanie innego zawodnika deską, wiosłem czy ciałem będzie skutkowało dyskwalifikacją z wyścigu,

– zawodnicy w czasie spływu muszą obowiązkowo zachować pozycję stojącą na desce. Zachowanie innej niż w/w. pozycja (w szczególności siad, przysiad czy leżenie) będzie równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika. Dopuszcza się jednak powtórne wejście na deskę po wcześniejszym upadku do wody.

VI. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Indywidualną decyzją i odpowiedzialnością każdego zawodnika jest podjęcie decyzji odnośnie  startu bądź jego przerwania w dowolnym momencie, mając na względzie bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników zawodów.
 2. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zniszczenia, uszkodzenia bądź zaginięcie sprzętu podczas trwania zawodów.
 3. Organizator nie odpowiada za kontuzje, utratę zdrowia lub życia, które mogą być wynikiem uczestnictwa w zawodach.
 4. Jeśli Sędziowie i/lub przedstawiciele Organizatora uznają, że zawodnik potrzebuje pomocy lub jakiejkolwiek asysty, zawodnik zobowiązany jest do przyjęcia tej pomocy oraz zastosowania się do wszelkich instrukcji wydanych przez w/w osoby bądź przez ekipę ratunkową.
 5. Wzdłuż trasy wyścigu rozstawieni będą ratownicy WOPR.
 6. Osoby potrzebujące pomocy powinny wyraźnie wymachiwać jedną ręką nad głową.
 7. Bezpieczeństwo oraz stosowanie się do zasad „fair play” są najważniejszymi aspektami Regat.
 8. Zawodnicy niestosujący się do zasad „fair play”, nierespektujący „prawa drogi”, utrudniający w niedozwolony sposób pływanie innym zawodnikom mogą być ukarani przez Organizatora wykluczeniem z Regat.

VII. NAGRODY I ODZNACZENIA

1. Nagrody

 • Miejsca I-III w kategorii Kobiet i Mężczyzn – puchary oraz nagrody od sponsorów
 • Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
 • Po dekoracji zwycięzców wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody.\

VII. Zasady związane z COVID

 1. Zawodnicy powinni zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych na całym obszarze na którym odbywają się zawody. Zarówno podczas kąpieli w wodzie, jak i w czasie oczekiwania na odebranie pakietu startowego, dekoracji. wejście na teren kąpieliska (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 2. Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska,
 3. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa (tzn.: zasłaniania ust i nosa przy przemieszczaniu się po obiekcie – poza czasem przebywania na desce.
 4. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu
 5. Należy szczególnie dbać o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcja, szczególnie przed podejściem do biura zawodów lub strefy expo.
 6. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji,
 7. Nie należy przyjeżdżać na start zawodów w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 8. Nie należy przyjeżdżać na start w przypadku przebywania na kwarantannie lub w izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie i życie innych zawodników oraz osób obsługujących imprezę, prosimy wszystkich o stosowanie się do ogólnych zasad sanitarnych w okresie pandemii i przedstawionych zasad, obowiązujących na kąpielisku OSiR w Lubczynie.

IX. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

1.1. administratorem danych osobowych uczniów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 25, 72-100 Goleniów

1.2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl Telefon: 608442652,

1.3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem i udokumentowaniem imprezy, wyłonieniem zwycięzców, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.4. dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od zakończenia i rozliczenia imprezy;

1.5. każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem;

1.6. uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;

1.7. podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże uczestnik jest

zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie

niemożliwość uczestniczenia w imprezie.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz wizerunku – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie informacja o imprezie.

3. Uczestnik biorąc udział w imprezie jednocześnie udziela organizatorowi niewyłącznej  nieograniczonej terytorialnie zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

3.1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

3.2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie.

3.3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

3.4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

3.5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

3.7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

3.8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w imprezie w postaci zdjęć z terenu organizacji imprezy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega prawo odwołania Mistrzostw w przypadku wystąpienia przyczyn wywołanych siłą wyższą. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki odwołania Mistrzostw, wynikłe dla zawodników, sponsorów i partnerów tego wydarzenia.
 2. Regulamin Regat dostępny jest w Biurze Zawodów i na stronie internetowej
 3. Organizator Regat zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej supregaty.pl Jednak ostateczna, obowiązująca wersja regulaminu musi być przedstawiona zawodnikom najpóźniej w dniu zawodów przed godziną 9:00.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
 5. W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy o kontakt email biuro@supregaty.pl lub telefoniczny Aleksandra Glaza – 791 546 993; Bosman Marina Lubczyna Kinga Lenart – 722 197 196, Kierownik Mariny Marcin Spiżewski 691 640 765; OSiR Goleniów Małgorzata Zera 914182104